Organisasjon som sammensatt orden

Bjørn-Tore Blindheim (2020)

Tidsskrift for samfunnsforskning [Journal of Social Research] 61(2), pp. 173–185

Extract. “Som et utgangspunkt for å beskrive organisasjon som en form for sammensatt orden benytter jeg meg i denne artikkelen av det såkalte Economies of Worth-rammeverket (EW) utviklet av Luc Boltanski og Laurent Thèvenot. Med referanse til klassiske bidrag innen politisk teori og nåtidige normative anbefalinger for praksis i organisasjoner har forfatterne identifisert ulike samfunnsmessige verdiverdener aktører rutinemessig bruker for å begrunne og rettferdiggjøre utsagn og handlinger: marked, industriell, kollektiv, hjemlig, inspirasjon og berømmelse (Boltanski & Thèvenot, 1999, 2006; Thèvenot, Moody & Lafaye, 2000). Verdenene representerer idealiserte oppfatninger av hva som har verdi i samfunnet, og gir et utgangspunkt for en substansiell innholdsbestemmelse av organisasjoner som ordener satt sammen av høyst ulike former for rasjonalitet, og der organisasjonens medlemmer skifter mellom ulike typer identiteter og egenskaper – de er kjøpere og selgere, eksperter, stjerner, oppdagere, hekser og trollmenn.”

Organization as a composite order

Extract [EC Blog translation]. “As a starting point for describing organization as a form of compound order, I use in this article the so-called Economies of Worth framework (EW) developed by Luc Boltanski and Laurent Thévenot. With reference to classic contributions in political theory and current normative recommendations for practice in organizations, the authors have identified various societal value worlds actors routinely use to justify and justify statements and actions: market, industrial, collective, domestic, inspiration and fame (Boltanski & Thévenot, 1999, 2006; Thévenot, Moody & Lafaye, 2000). The worlds represent idealized perceptions of what has value in society, and provide a starting point for a substantial content determination of organizations as orders composed of very different forms of rationality, and where the organization’s members switch between different types of identities and characteristics – they are buyers and sellers, experts, stars, explorers, witches and wizards.”

Link to the article