Archives quotidiennes :

Kunst en klimaat: een hedendaags dilemma

Art and climate: a contemporary dilemma

Lynn van Ewijk (2021)

MA thesis. Nijmegen: Radboud University

De opkomst van het cultureel ondernemerschap heeft de culturele sector veranderd. Naast de focus op de culturele en maatschappelijke missie die een culturele instelling vervult, wordt er ook aandacht besteed aan de zakelijke waarden. In dit onderzoek staan drie Nederlandse musea centraal die een eigen invulling hebben gegeven aan het cultureel ondernemerschap door relaties te onderhouden met bedrijven uit de fossiele brandstofindustrie. Dit is een sector waar maatschappelijke kritiek op wordt geuit omdat zij op een negatieve manier bijdragen aan de klimaatproblematiek. In de media wordt er aandacht besteed aan de relaties tussen culturele instellingen en de fossiele brandstofindustrie, maar ook activisten, zoals Fossil Free Culture NL, steken hun mening niet onder stoelen of banken. Medewerkers van drie musea, het Groninger Museum, het Drents Museum en NEMO, zijn geïnterviewd over de keuzes die zij maken, de waarden die zij belangrijk vinden en de manier waarop zij omgaan met de kritiek.

“Een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van dit onderzoek is het toepassen van de Wereldentheorie van de sociologen Luc Boltanski en Laurent Thévenot (2006). Deze theorie biedt een theoretisch kader om de balans tussen de culturele en de zakelijke belangen van de casussen in kaart te brengen. De verschillende werelden kunnen toegepast worden om de legitimering van de culturele instellingen te verwoorden en duidelijkheid te scheppen over welke waarden belangrijk zijn. Om deze theorie toe te kunnen passen, wordt deze in een apart hoofdstuk uiteengezet en worden de verschillende elementen geïntroduceerd die van belang zijn voor het bepalen van de manier waarop de musea hun keuzes legitimeren.
De analyse aan de hand van de theorie van Boltanski en Thévenot wordt in dit onderzoek in eerste instantie gebruikt om de balans tussen de culturele en de zakelijke belangen van de musea in kaart te brengen. De werelden van de inspiratie, de domestieke wereld en de civiele wereld kunnen ingezet worden om de culturele belangen van de musea in kaart te brengen. De markt en de wereld van de industrie belichamen de zakelijke belangen van de musea. De wereld van de faam kan ingezet worden om zowel de culturele als de zakelijke belangen in kaart te brengen.” (p. 20-21)

Abstract. The rise of cultural entrepreneurship has changed the cultural sector. In addition to the focus on the cultural and social mission that a cultural institution fulfills, attention is also paid to business values. This study focuses on three Dutch museums that have given their own interpretation to cultural entrepreneurship by maintaining relationships with companies in the fossil fuel industry. This is a sector that has been socially criticized for contributing in a negative way to the climate issue. The media focus on the relationships between cultural institutions and the fossil fuel industry, but activists, such as Fossil Free Culture NL, do not hide their opinions either. Employees of three museums, the Groninger Museum, the Drents Museum and NEMO, were interviewed about the choices they make, the values they consider important and the way they deal with the criticism.

Extract: “An important part of conducting this research is applying the Theory of worlds of sociologists Luc Boltanski and Laurent Thévenot (2006). This theory provides a theoretical framework to identify the balance between the cultural and business interests of the cases. The different worlds can be applied to articulate the legitimacy of the cultural institutions and clarify which are important values. To apply this theory, it is outlined in a separate chapter and introduces the different elements that are important in determining how the museums legitimize their choices.
The analysis based on Boltanski and Thévenot’s theory is primarily used in this study to identify the balance between the cultural and business interests of the museums. The worlds of inspiration, the domestic world and the civic world can be used to map the cultural interests of the museums. The market and the world of industry embody the business interests of the museums. The world of fame can be deployed to map both cultural and business interests.” (p. 20-21)

Download link