Taistelu Talvivaarasta : julkisen oikeuttamisen analyysi Talvivaaran kaivostoimintaa koskevasta keskustelusta

The battle for Talvivaara: an analysis of public legitimacy in the debate on Talvivaara mining

Sami Ahlqvist (2021)

MA thesis, University of Jyväskylä.

Abstract. Tutkielmassa tarkastellaan keskustelua Talvivaaran kaivostoiminnasta Luc Boltanskin ja Laurent Thévenot’n oikeuttamisteorian viitekehyksessä. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia oikeuttamistapoja Talvivaaran toimintaa kritisoivat ja puolustavat henkilöt käyttävät vaateidensa tukena. Tutkielman aineisto koostuu Kainuun Sanomissa 1.1.2012 – 31.12.2014 välillä julkaistuista mielipidekirjoituksista. Mielipidekirjoituksia on yhteensä 46 kappaletta ja niissä esiintyy 52 vaadetta, joiden yhteydessä esiintyy yhteensä 143 erillistä oikeutustapahtumaa. Tutkielman analyysi tapahtuu julkisen oikeuttamisen analyysimenetelmän avulla. Analyysissa tarkasteltavia muuttujia on kuusi, mutta tutkielman ensisijainen fokus on käytetyissä oikeutuksissa. Talvivaaraa koskevan keskustelun ytimessä olivat huoli kaivoksen ympäristövaikutuksista, markkinakritiikki sekä huoli Talvivaaran tuottamien työpaikkojen säilyvyydestä. Kannanottoja oli sekä puolesta että vastaan. Vastustavassa puheessa painottuivat ekologiaoikeutukset ja puolustavassa vedottiin erityisesti teollisuuden maailman mukaisiin arvoihin. Kompromisseja ja ratkaisuja etsittiin erityisesti työllisyysvaikutusten ja ympäristövaikutusten väliltä. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on lisätä ymmärrystä Talvivaaraan ja yleisemmin suomalaiseen kaivosteollisuuteen liittyvän keskustelun ominaispiirteistä ja ulottuvuuksista sekä koetella julkisen oikeuttamisen analyysimenetelmää yksittäisten kiistojen tutkimuksessa.”

Abstract. The paper examines the debate on the Talvivaara mining operation in the framework of Luc Boltanski’s and Laurent Thévenot’s theory of legitimacy. The aim of the thesis is to explore the forms of justification used by critics and defenders of Talvivaara’s operations to support their claims. The data consists of opinion pieces published in Kainuun Sanomat between 1.1.2012 and 31.12.2014. There are a total of 46 opinion pieces, 52 claims and a total of 143 separate justification events. The analysis of the study is carried out using the public justification analysis method. There are six variables to be considered in the analysis, but the primary focus of the thesis is on the justifications used. At the heart of the debate on Talvivaara were concerns about the environmental impact of the mine, criticism of the market and concerns about the preservation of the jobs that Talvivaara provided. There were voices both for and against. Those against emphasised ecological rights and those in favour appealed in particular to the values of the industrial world. Compromises and solutions were sought, particularly between the employment and environmental impacts. The primary aim of the study is to increase understanding of the characteristics and dimensions of the debate on Talvivaara and the Finnish mining industry more generally, and to test the method of public justification analysis in the study of individual disputes.

Download link